HYUNDAI RC-44F (H-LED19V5, H-LED32V11 )

1636
600 Руб.
+

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:
HYUNDAI телевизор H-LED22V1
HYUNDAI телевизор H-LED24V11
HYUNDAI телевизор  H-LCD1917
HYUNDAI телевизор  H-LED19V5
HYUNDAI телевизор  H-LED22V1
HYUNDAI телевизор  H-LED22V5
HYUNDAI телевизор  H-LCD2217
HYUNDAI телевизор  H-LCD2417
HYUNDAI телевизор  H-LED24V5
HYUNDAI телевизор  H-LCD2617
HYUNDAI телевизор  H-LED26V5
HYUNDAI телевизор  H-LCD3217
HYUNDAI телевизор  H-LED32V5
HYUNDAI телевизор  H-LED42V5
HYUNDAI телевизор  H-LED42V5M1
ROLSEN телевизор RL-19L1002
ROLSEN телевизор RL-22L1002F 
HYUNDAI телевизор H-LED32V11