HYUNDAI RC-44F (H-LED19V5/H-LED22V1) Оригинал

4445
900 Руб.
+

Подходит для моделей аппаратуры:
телевизор HYUNDAI H-LED22V1
телевизор HYUNDAI H-LED22V5
телевизор HYUNDAI H-LED24V5
телевизор ROLSEN H-LED24V5
телевизор ROLSEN RL-17L1002 
телевизор ROLSEN RL-19L1002
телевизор ROLSEN RL-22L1002F
телевизор ROLSEN RL-22L1002